Deelname

Deelname

Bent u uitgever van kinder- en jeugdboeken en wilt u boeken aanmelden voor deelname aan de Woutertje Pieterse Prijs 2018? Vanaf september kunt u boeken die voor het eerst verschenen zijn tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 aanmelden via deze website.

Deelnamereglement van de Woutertje Pieterse Prijs voor kinder- en jeugdboeken:

1. De Woutertje Pieterse Prijs voor kinder- en jeugdboeken wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs voor kinder- en jeugdboeken. Deze Stichting werd opgericht bij akte d.d. 29 september 1987, verleden voor notaris Mr. A.A. van Berge te Amsterdam.

2. De Woutertje Pieterse Prijs voor kinder- en jeugdboeken wordt zo mogelijk jaarlijks, maar tenminste één maal per drie jaar uitgereikt.

3. De jury wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs voor kinder- en jeugdboeken. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs voor kinder- en jeugdboeken.

4. Op de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

5. Het boek van de auteur en/of illustrator dat voor beoordeling en nominatie of bekroning in aanmerking wil komen, moet aan een aantal  voorwaarden voldoen. Het boek dient:

  • een kinder- of jeugdboek te zijn, fictie of non-fictie;
  • oorspronkelijk in het Nederlands geschreven te zijn; vertalingen uit het Fries, mits ze door de auteur zelf zijn vervaardigd, vormen daarop een uitzondering;
  • opvallende en/of vernieuwende kwaliteiten te bezitten, waarbij de volgende aspecten, of een combinatie daarvan, een rol kunnen spelen: taal, genre, thema, illustratie, vorm en vormgeving;
  • in Nederland of België voor het eerst gepubliceerd te zijn in het kalenderjaar dat voorafgaat aan dat van de eventuele bekroning;
  • bij verschijning algemeen verkrijgbaar te zijn bij de erkende boekhandel;
  • in tastbare vorm te zijn uitgebracht; uitsluitend elektronische uitgaven komen niet in aanmerking voor de prijs;
  • door middel van de daartoe beschikbare deelnameformulieren vóór 10 september van het jaar voorafgaand aan dat van de prijsuitreiking te worden aangemeld. Voor zover dan verschenen, dient het voor die datum ook in zesvoud in het bezit te zijn gesteld van de secretaris van het bestuur. De op 10 september nog niet verschenen boeken dienen daarna steeds binnen één maand na hun verschijnen in zesvoud te worden aangemeld en ingezonden. De titels die in december verschijnen dienen uiterlijk op 31 december van het te beoordelen jaar in zesvoud in het bezit te zijn van de secretaris.

Amsterdam, april 2017

Naar boven